REGULAMIN

KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWYCH ECONOMY ON DEMAND LLC

Usługi internetowe ECONOMY ON DEMAND LLC są przeznaczone do komercyjnego wykorzystania przez Użytkowników. Wszystkie materiały publikowane na witrynie internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC lub samoreplikujących się stronach internetowych (w tym m.in. artykuły, strony informacyjne, zdjęcia produktów, obrazy, ilustracje, banery handlowe, produkty, nagrania audio, filmy flash i nagrania wideo – zwane łącznie Treściami) są chronione prawami autorskimi i innymi przepisami własności intelektualnej oraz należą do ECONOMY ON DEMAND LLC lub podmiotu określonego jako dostawca tych treści, oprogramowania lub innych materiałów, lub są przez nich kontrolowane. Użytkownik przestrzega wszelkich dodatkowych praw autorskich lub ogłoszeń, informacji lub ograniczeń pojawiających się w związku z Treściami udostępnianymi przez Usługę.

Komunikacja

Ambasadorowi nie wolno zamieszczać, przekazywać ani reklamować: materiałów, które zawierają groźby, są obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób niezgodne z prawem; materiałów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, patenty lub inne prawa majątkowe innych osób; materiałów pornograficznych, zawierających treści o wyraźnie seksualnych charakterze lub dotyczących hazardu, a także linków do podobnych treści przeznaczonych dla osób dorosłych; materiałów, które ujawniają sprawy osobiste bez zgody osoby, której dotyczą; materiałów, które są zamieszczane anonimowo lub pod fałszywym nazwiskiem; materiałów, które dyskredytują ECONOMY ON DEMAND LLC lub innych Użytkowników.

Prawa autorskie dotyczące dzieł zbiorowych.

Strony internetowe ECONOMY ON DEMAND LLC są chronione prawami autorskimi jako dzieła zbiorowe i/lub kompilacje na podstawie przepisów prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych, konwencji międzynarodowych i innych przepisów prawa autorskiego. Z wyjątkiem wcześniej opisanych sytuacji, Użytkownikowi nie wolno modyfikować, adaptować, tłumaczyć, przedstawiać, publikować, transmitować, uczestniczyć w przekazaniu lub sprzedaży, reprodukować (z wyjątkiem wcześniej przewidzianych sytuacji), tworzyć prac pochodnych, dystrybuować, wykonywać, wyświetlać ani dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu lub w innych sposób wykorzystywać – w całości lub w części – Treści, oprogramowanie i materiały.

Pobieranie

Użytkownikowi wolno pobierać lub kopiować Treści oraz inne materiały do pobrania przedstawione na stronach internetowych ECONOMY ON DEMAND LLC do użytku komercyjnego w charakterze Ambasadora ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub Właściciela Witryny ECONOMY ON DEMAND LLC pod warunkiem przestrzegania wszystkich praw autorskich i zastrzeżeń zawartych w tych Treściach. Kopiowanie i przechowywanie Treści w celach innych niż użytek komercyjny w charakterze Ambasadora i/lub Właściciela Witryny ECONOMY ON DEMAND LLC Ambasador bez uprzedniej pisemnej zgody Działu Uprawnień i Pozwoleń ECONOMY ON DEMAND LLC lub posiadacza praw autorskich określonego w informacji o prawach autorskich danych Treści jest wyraźnie zabronione.

Oświadczenia i gwarancje

Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że:

(a) żadne materiały przekazane przez Użytkownika (ani ich użycie przez ECONOMY ON DEMAND LLC zgodnie z niniejszym Regulaminem), nie będą (i) naruszać, plagiatować ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, praw do prywatności i jawności, osobistych praw autorskich, umów lub innych praw osobistych lub majątkowych; ani (ii) zawierać treści zniesławiających lub w innych sposób niezgodnych z prawem; (iii) stanowić fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o pochodzeniu lub stwierdzeń faktów; (iv) pomawiać, zniesławiać lub znieważać innych osób lub podmiotów; (v) powodować jakichkolwiek szkód u osób lub podmiotów; ani (vi) naruszać żadnych obowiązujących praw, przepisów, regulacji ani innych przepisów prawa; oraz

(b) Użytkownik ma co najmniej 18 lat. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności zarówno firmy ECONOMY ON DEMAND LLC oraz członków jej zarządu, kierowników, Ambasadorów, Właścicieli Witryn Internetowych, dyrektorów, właścicieli, agentów, dostawców informacji oraz licencjobiorców i licencjodawców (łącznie określanych jako „Strony Zabezpieczone”). Użytkownik wyraża również zgodę na ochronę Stron Zabezpieczonych przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i kosztami, łącznie z honorariami adwokackimi, poniesionymi przez Strony Zabezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, powyższych postanowień, gwarancji i porozumień. Użytkownik będzie w największym uzasadnionym stopniu współpracować w obronie przed takimi roszczeniami. ECONOMY ON DEMAND LLC zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i sprawowania nadzoru nad innym kwestiami podlegającymi rekompensacie ze strony Użytkownika.

Licencje na oprogramowanie

Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do oprogramowania zastrzeżonego i związanej z nim dokumentacji, a także do wszelkich udoskonaleń i modyfikacji tego oprogramowania, dostarczonego Użytkownikowi w celu umożliwienia dostępu do stron internetowych ECONOMY ON DEMAND LLC. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować lub przenosić licencji udzielonych mu przez ECONOMY ON DEMAND LLC; wszelkie próby udzielenia takiej sublicencji, cedowania lub przeniesienia są nieskuteczne. Użytkownik może kopiować wspomniane oprogramowanie wyłącznie w celach jego archiwizacji. Użytkownik nie może kopiować, dystrybuować, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych od tego oprogramowania.

Oprogramowanie dostępne na witrynie internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub witrynach samoreplikujących się. Oprogramowanie ewentualnie udostępniane na witrynie internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub witrynach samoreplikujących się (Oprogramowanie) jest dziełem firmy ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub jej Ambasadorów chronionym prawami autorskimi. Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania która podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika, która jest zawarta w Oprogramowaniu lub do niego dołączona („Umowa Licencyjna”). Użytkownikowi nie wolno instalować ani używać Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa Licencyjna bez wcześniejszego zaakceptowania jej postanowień. Co do Oprogramowania, do którego nie jest dołączona umowa licencyjna, ECONOMY ON DEMAND LLC niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej i niepodlegającej przeniesieniu licencji na korzystanie z tego Oprogramowania do przeglądania i korzystania w inny sposób z witryny internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub samoreplikujących się witryn internetowych zgodnie z niniejszym Regulaminem i wyłącznie do tego celu pod warunkiem, że Użytkownik zachowa w stanie nienaruszonym wszelkie informacje o prawie autorskim i własności. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania jest wyraźnie zakazane przepisami prawa i może pociągać za sobą poważne sankcje cywilne i karne. Osoby łamiące ten zakaz będą ścigane do maksymalnego wymiaru kary. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU JEGO DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE PODLEGA JEDYNIE, JEŚLI W OGÓLE, GWARANCJI W RAMACH WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie oraz wszelka towarzysząca mu dokumentacja i/lub informacje techniczne podlegają przepisom i regulacjom kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani re-eksportować Oprogramowania, pośrednio lub bezpośrednio, do państw objętych ograniczeniami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

Odebranie dostępu

ECONOMY ON DEMAND LLC może według własnego uznania odebrać lub zawiesić dostęp Użytkownika do całości lub części witryny z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu naruszenia Regulaminu korzystania z usług. Użytkownik ECONOMY ON DEMAND LLC przyjmuje do wiadomości, że administratorzy strony mają prawo do odebrania dostępu bez wcześniejszego zawiadomienia Użytkownikowi, który ogranicza, utrudnia lub zakłóca jakiekolwiek wydarzenie ECONOMY ON DEMAND LLC lub usiłuje zmienić lub w sposób nieodpowiedni uzyskać dostęp do jakiejkolwiek funkcji strony internetowej. Dostęp może zostać odebrany również w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, szykanuje lub grozi Użytkownikowi lub pracownikowi ECONOMY ON DEMAND LLC ECONOMY ON DEMAND LLC, zamieszcza treści (w tym nazwy użytkownika) obraźliwe lub w inny sposób zakłócające działalność ECONOMY ON DEMAND LLC, zamieszcza niezamówione reklamy, lub podaje się za pracownika ECONOMY ON DEMAND LLC lub inną osobę.

Usuwanie stron

ECONOMY ON DEMAND LLC nie ma możliwości ani nie prowadzi sprawdzania wszystkich treści udostępnianych na stronach ECONOMY ON DEMAND LLC, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w zakresie monitorowania treści. JEDNAKŻE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA OKRESOWE MONITOROWANIE STRON I TREŚCI PRZEZ ECONOMY ON DEMAND LLC, A ECONOMY ON DEMAND LLC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA STRONY – WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ ZAWIADOMIENIA ORAZ BEZ OBOWIĄZKU ZWROTU UISZCZONYCH OPŁAT – KTÓRA W OPINII FIRMY NARUSZA NINIEJSZA UMOWĘ LUB JEST W INNY SPOSÓB NIEZGODNA Z PRAWEM BĄDŹ JEST SZKODLIWA DLA ECONOMY ON DEMAND LLC I/LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. Informacje o prawie autorskim i znakach towarowych.

Informacje o prawie autorskim i znakach towarowych

Cała zawartość strony internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub samoreplikujących się stron internetowych jest objęta prawem autorskim © ECONOMY ON DEMAND LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. ECONOMY ON DEMAND LLC, http://www.eodllc.com są znakami towarowymi ECONOMY ON DEMAND LLC zarejestrowanymi lub oczekującymi na rejestrację w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych. Materiałów znajdujących się tej stronie nie wolno powielać ani dystrybuować, odtwarzać publicznie, umieszczać na serwerach proxy ani używać w inny sposób bez wyraźnej uprzedniej zgody ECONOMY ON DEMAND LLC. Inne nazwy produktów lub firm podane na stronie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Wnioskowanie o pozwolenie na powielanie

Powielanie wszelkich materiałów oglądanych na witrynie internetowej ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub witrynach samoreplikujących się wymaga uprzedniej zgody. Chociaż zgoda taka nie jest łatwo udzielana, poważne wnioski w tym zakresie zostaną rozpatrzone. Prosimy o kontakt listowny lub emailowy z Działem Uprawnień i Pozwoleń ECONOMY ON DEMAND LLC pod adresem:

Economy On Demand LLC
Rights and Permissions
2300 Valley View Ln, Suite 601
Irving, Texas 75062
United States
lub pod adresem e-mail: support@eodllc.com (DW: Rights & Permissions).

Rezygnacja z otrzymywania materiałów

Witryna internetowa ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub samoreplikujące się witryny internetowe umożliwiają Użytkownikowi rezygnację z otrzymywania materiałów od ECONOMY ON DEMAND LLC i naszych Ambasadorów na etapie wprowadzania wymaganych przez nas informacji o odwiedzającym.

Usunięcie / dezaktywacja informacji

Witryna internetowa ECONOMY ON DEMAND LLC i/lub samoreplikujące się witryny internetowe dają Użytkownikowi możliwość usunięcia informacji o nim z naszej bazy danych w celu nieotrzymywania dalszych materiałów od nas lub niekorzystania z naszej usługi. W tym celu można wysłać email pod adres support@eodllc.com. Można wstawić swój adres email i w temacie wiadomości wpisać UNSUBSCRIBE. Można też skontaktować się pocztą pod następującym adresem:

Customer Service
Economy On Demand LLC
2300 Valley View Ln, Suite 601
Irving, Texas 75062
United States

Poprawianie/aktualizowanie informacji

ECONOMY ON DEMAND LLC daje Użytkownikowi możliwość zmiany i modyfikacji uprzednio udzielonych informacji. Użytkownik może dokonać modyfikacji edytowalnych informacji za pośrednictwem Back Office Użytkownika. Użytkownik może wysłać email pod adres support@eodllc.com. Użytkownik może skontaktować się z biurem ECONOMY ON DEMAND LLC po nr telefonu 972-514-1821

Postanowienia ogólne Użyteczność

W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, ECONOMY ON DEMAND LLC nie ponosi odpowiedzialności, a Ambasador zwalnia ECONOMY ON DEMAND LLC z wszelkich roszczeń i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu utraconych zysków, szkód pośrednich, bezpośrednich, szczególnych lub wynikowych oraz wszelkich innych strat poniesionych przez Ambasadora w wyniku (a) naruszenia przez Ambasadora Umowy Ambasadorskiej i/lub postanowień Regulaminu, a także Regulacji, Zasad i Procedur, (b) prowadzenia przez Ambasadora działalności, (c) wszelkich nieprawidłowych lub błędnych danych lub informacji przedstawionych przez Ambasadora, lub (d) nieprzedstawienia danych lub informacji niezbędnych dla ECONOMY ON DEMAND LLC do prowadzenia działalności, w tym, bez ograniczeń, do przyjęcia i włączenia Ambasadora do Planu Wynagrodzeń lub wypłaty Prowizji, Korekt i Premii.

Bezpieczeństwo

Każdy Ambasador ma obowiązek utrzymania w poufności wszelkich haseł i informacji dotyczących zabezpieczonego dostępu do ECONOMY ON DEMAND LLC oraz niezwłocznie informować o stwierdzonym przez siebie zagrożeniu bezpieczeństwa swojego konta. ECONOMY ON DEMAND LLC podjęło uzasadnione działania w celu ochrony bezpieczeństwa transakcji online. JEDNAKŻE, ECONOMY ON DEMAND LLC NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ ANI NIE GWARANTUJE TAKIEGO BEZPIECZEŃSTWA ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA.